Udisyoāni

 

 1. GCCF-uo ahlade jadepade gori ekkuo a-rājanitik, dharmio ār sāmājik sangstā. GCCF-bor ājal udisyogān ahlade pittimir bek chāngmā kristānundoi suk-dukkāni pārjhār garānā.
 2. Chāngmā jāttuo ār onnyo jāttuno iduyo Jisu Kristor Gam Habarān artha ār samparka āghe bili degānā.
 3. Tale pori āghande chāngmā kristānunore tengā-poijedi ār āptār hittedi daramara garānā. Tārāhre bhāled goribettei nānān bābadar hāligori hām, jantra chālaide hām, jen: bunohādā, chās-bāj, computer sikkye, dharmio sikkye denā. 
 4. Bekār somossye dur goribāttei sorkāro sāhjyo lonei nānākkān hām āhdot nejānā.
 5. Jehono jādar bhāledottei mānjyor mangalattei ghar, tabanā ghar, themmāng sabhā bēnei denā.
 6. Mānjyore nitibān ār āptār hittedi bhāled goribāttei sahaje buji pārede tabanā sikkye boi chābenei prochār garānā.
 7.  Gorib ār abhābiunore tengā-poijedi bal dinei bhāled goribāttei gorib sātragunore medhābitti denā.
 8. .Gorippunore asugot chigissye gatte bal denā.
 9. Sangsāror durdinot, jen bhādarāt, āgun, bāne hoti gossye mānussunore relief dinei sāhjyo garānā.
 10. Dharmio ār sāmājik hittedi mānussunore sojāk garānā.
 11. Gorib, uboisārā, rānimile ār bāp-mā neyegunore sāhjyo denā.
 12. Chāngmā sangskriti unjal goribāttei, jen jādar ussab-parappun, jādar pojākkāni ār hārāni bājei rāgebāttei uschoni tuli denā ār sieni tigei rāgebāttei bebostā gorih denā.
 13. Mondoliunor ār Sangstābuor hāmāni chālei nibāttei dorkāri mojim tengā tulonā. 
 14. Samai mojim sangstābuottun membār bājoni gorinei survey, thik hono bepāre porāsuno goribāttei tengā-poijeloi bal dinei gunor lākkye netā bānānā.
 15.  Mānjyor gyenāni bārei pāran pārāh seminār, miloniholā ār netātulibār sikkyemulok miloni sabhā bebostā gori denā.
 16. Mānjyor bhāledattei samāj unnoti garede project āhdat nejānā.
 17.  Janaganar manggalattei dāru dogān bāh clinic huli denā.

 Ājal Hāmāni Bal Dibār Udisyoāni

 

Ājal udisyoāni poripunno goribāttei GCCF-puo āra taledi udisyoāni thik gossye:

 1. GCCFbor āhdat loye ājal hāmāni poripunyo goribāttei dān, dokkine, tengā bāh sompotti ohk, lāre pāssye bāh lāre napāssye sompotti jen jāgā, pākkā ghar, poju upohār ihjebe lo pāribuo.
 2. Sangstābuor udisyo ār lokkyoāni poripunyo goribāttei Sangstābuor nānge jāgā juronā bāh pākkā ghar bānānā. 
 3. Jāgoroni sabhā, legālegi protijogitā, symposiums ār sikkyemulok miloni sabhā jukkol gori dinei sikkyer dhāp, sangskriti ār onyo sāmājik hāmat mānussunore ussoni tuli denā.
 4. To create a sense of Christian brotherhood, co-operation, mutual harmony, love and affection amongst the members of the Chakma Christian community and also amongst the general people.
 5. Mondolir bhidire bāh onyo sāmājik sangstār bhidire chāngmā sangskriti hāmat lāgenei dhori rāgānā.
 6. Ei Sangstābuor tale jedakkāni dharmio protistān āghe, sienir bhidire tabanā goriber bāidyo jantra ihjebe chāngmā bāidyo jantra bebohār gorinei āptār poribes siristi garānā.
 7. Sangstābuor Emxecutive Comitteeye thik garede dhage samai mojim chāgmā sangskritit āghede ussob-parba, ār kristānar dharmio onustān jukkol garānā.
 8. Sangstābuor chādid tale āghede mandoligunor dhāge dhāge āra soisāgar chāngmā nij bhāmo mondoli tulonā.
 9. Sangstābuor udisyo lokkyoāni poripunno goribāttei, dorkāri mojim sangstābuor sompotti, bāh pākkā ghar bijinei, radbadal bāh bandak dinei ahleyo bebostā garānā.
 10. Chāngmā rājniti netāgunor ār sorkāri harmachārigunor modhye hono dharanar somosye deghā dile, sien mimāngsā gori dibāttei samai mojim miloni sabhā, simināror bebostā gorānā.
 11. Gābusssyeunore trainigor bebostā gori dinei, gam guide line dinei chāgorir bebostā gori denā. 
 12.  Chāngmā jādattun Hāmmuo ār Phalabān kristān netā tulonā.
 13. Sangstābuor bek hāmāni 'Lāb-sārā' ār 'Lāb sārā- Gunoār Napussye' niti ugure bhar dinei cholibuo.
 14. "Global Chakma Christian Fellowshibor bek āiāni, hāmeye dhanāni, lārei pāssye bāh lārei napāssye sompottiāni ekmātra siber udisyo ār lokkyoāni poripunnyo goribāttei hāmat lāgā ahba.
 15. Sangstābuor membār ihjebe, hono membāre tār nijor lābattei sangstār joreye lārei pāssye bāh lārei napāssye hono sompotti dābi gori na pāribuo.”
Share